Miestne poplatky a dane na rok 2019  
Komunálny odpad na osobu FO 20,00 €
Komunálny odpad – rekreačná st. 30,00 €
KO -osoby bez trv.pobytu 20,00 €
Právnická osoba 0,020€/l
   
Poplatok za: 1. psa 4,00 €
každého ďalšieho psa 7,00 €
Poplatok za 1 m3 vody 0,80 €
Prenájom sály: domáci energie 
spol.podujatia 1,- €/1 hod
- použitie kuchyne 10,- €/1 deň
cudzí energie + 2,- €/1 hod
spol.podujatia 3,- €/1 hod
použitie kuchyne 10,- €/1 deň
Ak sa vyberá vstupné na podujatiach energie + 20% zo vstup.
Sadzba za energie: elektrika 0.3995 €/1 kWh
plyn 0,5935 €/1 m3
voda 0,80 €/1 m3
Náhrada škody  podľa druhu a rozsahu
Prenájom domu smútku 10,- €/1 deň
Vyhlásenie v miestnom rozhlase 5,00 €
Kopírovanie: 1 strana  0,06 €
obojstranne 0,13 €
Overovanie podpisu 2,00 €
Overovanie listiny: 1  strana 2,20 €
obojstranne 4,00 €
1 hrobové miesto/5 rokov  10,00 €
Dvojhrob/5 rokov 20,00 €
Stavebné povolenie 50,00 €
Kolaudačné rozhodnutie 35,00 €
Ohlásenie drobnej st.do 20 m2 10,00 €
Ohlásenie jednoduch. st.do 300m2 20,00 €