Zámer predaja

Upravené
03. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. decembra 2020

Obec Ducové podľa § 9a ods. 1 písm. c a ods.5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať priamym predajom svoj majetok.