Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Jozef Drahovský

zástupca starostky

Ing. Lucia HLÍSTOVÁ ČERNÁKOVÁ

Poslanec

Ing. Milan POLÁČEK

Poslanec

Ing. Lucia REHÁKOVÁ

Poslanec

Mgr. Lukáš VRÁBEL

Poslanec

Kompetencie obce

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Orgánmi obce sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo. Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.


Zdroj: Zákon NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení

 Ing. PhDr. Veronika Opáleková

Hlavný kontrolór

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 6. apríla 2021.