Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026

Jozef Drahovský

zástupca starostky

Ing. Lucia HLÍSTOVÁ ČERNÁKOVÁ

Poslankyňa

Michaela Bezák

Poslankyňa

Ivan Kotlár

Poslanec

Ing. Petra Šimová

Poslankyňa

Kompetencie obce

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Orgánmi obce sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo. Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.


Zdroj: Zákon NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení

 Ing. PhDr. Veronika Opáleková

Hlavný kontrolór