Upovedomenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku Moravany

Zverejnené
14. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. mája 2021 − 28. mája 2021