Zverejnenie zámeru hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
21. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. júla 2021 − 29. augusta 2021