Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Ducové č. 4/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ducové

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Prílohy