Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na I. polrok 2022

Zverejnené
8. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. novembra 2021 − 30. novembra 2021
Kategória

Prílohy