Zverejnenie zámeru nájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre p. Mário Szabo s manželkou

Zverejnené
31. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
31. augusta 2022 − 30. septembra 2022
Kategória

Prílohy